Pliki cookies

Nasz system używa Plików cookies w celu dostosowania naszego serwisu WWW do Twoich potrzeb.

Zamknij

Regulamin sklepu

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W-Z sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 202 A, 44 – 100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000157831, NIP: 6312212809, REGON: 276282993, wysokość kapitału zakładowego: 100.000 złotych, adres e- mail: wz@wz.com.pl, nr tel.: +48 32 230 02 88,

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Ireneusz Szyk, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji swoich praw w tym zakresie – e-mail: ireneusz.szyk@wz.com.pl, nr telefonu: 790 319 963.

 3. W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej współpracy Państwa z Administratorem, w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest lub będzie stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 4. Jakie dane będą przetwarzane

  Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, adres oraz elektroniczne dane identyfikacyjne.

 5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe

  Twoje dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, w zakresie niezbędnym dla ww. celu.

 6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres trwania współpracy i okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zobowiązań łączących Państwa z Administratorem, ewentualnie – jeżeli wyrazili Państwa zgodę – do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Ci żądanie od administratora:

  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Twoje prawa na Twój wniosek zrealizuje Administrator.

   

 8. Gdzie możesz wnieść skargę wobec przetwarzania Twoich danych Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 9. Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć może być niezbędne celem zawarcia umowy. Tam gdzie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Twoich danych do momentu jej wycofania.
 10. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowaniu ani profilowaniu.