Normy dotyczące wymagań dla rękawic chroniących przed urazami mechanicznymi Normy: PPN-EN 388, PPN-EN381.4, PPN-EN 1082, PPN-EN 14328.

Wymagania dotyczące rękawic chroniących przed urazami mechanicznymi są zawarte w następujących normach:

PN-EN 388

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi takimi jak obtarcia, przecięcia i przekłucia, których skutki są poważniejsze niż powierzchniowe. Jest to podstawowa norma wyznaczająca standardy rękawic do ochrony mechanicznej i poniżej została opisana szczegółowo. Rękawice spełniające wymagania tej normy określane są potocznie jako rękawice antyprzecięciowe.

PPN-EN 381

Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową.
Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed przecięciami piłą łańcuchową. Rękawica zgodna z tą normę powinna być oznaczona piktogramem oraz cyfrą oznaczająca klasę ochrony (od 0 do 4), czyli klasę prędkości łańcucha, przy której wykazano odporność rękawic na przecięcie.

PPN-EN 1082

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.
Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracy z nożami ręcznymi. Rękawice te powinny być oznakowane piktogramem. Przy piktogramie nie stosuje się oznaczeń literowych ani cyfrowych.

PPN-EN 14328

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem.
Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracach z nożami z własnym napędem. W przypadku tej normy nie stosuje się specjalnych znaków graficznych oznaczających rodzaj zagrożenia.
 

Norma EN 388

Wymagania i oznaczenia wg normy EN 388

Rękawice ochronne spełniające wymagania normy EN 388 (tzw. rękawice antyprzecięciowe) należą do kategorii II ryzyka i zapewniają ochronę przed co najmniej jednym z następujących zagrożeń: ścieranie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie. Rękawice spełniające wymagania tej normy powinny być bezwzględnie stosowane w przypadku ryzyka uszkodzeń mechanicznych, których skutki są poważniejsze niż powierzchniowe. W praktyce do wszystkich prac w przemyśle wymagających ochrony rąk powinno się stosować rękawice spełniające normę EN 388.

Prawidłowo oznakowane rękawice ochronne wg normy EN 388 muszą posiadać poniższe oznaczenia:

 • znak CE
 • oznaczenie producenta
 • numer lub nazwę handlową rękawicy
 • rozmiar rękawicy
 • piktogram z podanymi poziomami ochrony i numerem normy.

Przykład prawidłowego oznaczenia rękawicy ochronnej spełniającej wymagania normy EN 388.

Nowelizacja normy EN 388

W roku 2020 norma EN 388:2003 została ostatecznie zastąpiona normą EN 388:2016 (PN-EN 388:2017-02), która w założeniu ma lepiej odzwierciedlać przydatność rękawic ochronnych w rzeczywistych warunkach pracy. Nowa norma wnosi poniższe zmiany:

 1. Do tej pory odporność na przecięcie mierzona była nożem okrągłym o stałym nacisku (tzw. Coup Test). Test ten nie do końca był obiektywny i mógł wypaczać wyniki w szczególności jeśli materiał rękawicy powodował tępienie ostrza noża a tak działo się w przypadku, gdy zawierał włókna szklane lub metalowe. W takiej sytuacji testem odniesienia staje się EN ISO 13997, która przewiduje test wymiennym ostrzem o zmiennym nacisku (Tonodynamometer TDM-100).
 2. W związku z nowym w/w testem dodany został piąty znak (litera A, B, C, D, E lub F) pod piktogramem określający poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997.
 3. Jeśli w czasie testu materiał, z którego wykonana jest rękawica nie tępi ostrza noża, "Coup Test" pozostaje testem odniesienia. Istnieje jednak dobrowolna możliwość podania poziomu odporności zgodnie z normą ISO 13997. UWAGA! W nowelizacji normy EN 388:2016+A1:2018 (PN-EN 388+A1:2019-01) znajduje się zapis, który nakłada obowiązek badania odporności na przecięcie narżedziem TDM, ZAWSZE gdy następuje tępienie ostrzy, natomiast znosi go gdy tępienie nie wystąpiło oraz rękawice badane wg metody Coupe uzyskają poziom 3, 4 lub 5.
 4. Badanie odporności na przetarcie wykonywane jest teraz nowym rodzajem papieru ściernego (Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny od dotychczas stosowanego. Nie pociąga to za sobą zmiany oznaczeń.
 5. Norma przewiduje badanie poziomu ochrony rękawicy przed uderzeniem wg normy EN 13594:2015. Jeśli rękawice zostały poddane badaniu i test został zaliczony pozytywnie to pod piktogramem pojawia się litera „P”.

Piktogram do normy EN 388.

Poniżej piktogramu znajdują się cyfry i litery określające poziomy odporności rękawicy na dane zagrożenie. Litera X oznacza, że badanie nie zostało wykonane lub nie ma zastosowania.


Różnice w oznaczeniu wg normy EN388:2016 w stosunku do starej normy EN388:2003

Cyfry i litery określające parametry rękawicy przyjmują wartości wg poniższych zależności:

Parametr Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5
Odporność na ścieranie (liczba cykli) 100 500 2000 8000 -
Odporność na przecięcie "Coup Test" (wskaźnik) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Odporność na rozerwanie [N] 10 25 50 75 -
Odporność na przekłucie [N] 20 60 100 150 -
Parametr Poziom A Poziom B Poziom C Poziom D Poziom E Poziom F
Odporność na przecięcie wg ISO 13977 [N] 2 5 10 15 22 30
Parametr Poziom P
Odporność na uderzenie wg EN 13594:2015 TAK

Dobór rękawic do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi.

Przy doborze rękawic ochronnych antyprzecięciowych należy przeprowadzić analizę zagrożeń i uwzględnić przede wszystkim następujące czynniki:

 • stopień narażenia rąk pracowników na działanie czynnika szkodliwego (ciężkość urazów),
 • rodzaj wykonywanej pracy (np.: prace proste, prace wymagające lub nie wymagające precyzji i dobrego chwytu) - oprócz własności ochronnych należy wziąć pod uwagę komfort użytkowania, czucie palców i chwytność,
 • rodzaj zagrożeń występujących na stanowisku pracy (przecięcie, przekłucie lub otarcie naskórka),
 • intensywność danego czynnika szkodliwego (np.: rodzaju obsługiwanego narzędzia, przemieszczanego przedmiotu – ręczny nóż, nóż elektryczny lub pilarka łańcuchowa, przedmiot o ostrej krawędzi).

Do ochrony przed lekkimi urazami mechanicznymi o skutkach powierzchniowych można wybierać rękawice zaliczane do pierwszej kategorii środków ochrony indywidualnej. Do ochrony przed czynnikami mechanicznymi o skutkach poważniejszych niż powierzchniowe zaleca się stosowanie rękawic spełniających wymagania normy EN 388. Rodzaj rękawicy dobieramy tak aby jej poziom ochrony w zakresie danego czynnika (ścieranie, przecięcie, przekłucie) odpowiadał rodzajowi zagrożenia i jego intensywności. W przypadku potrzeby zapewnienia ochrony rąk przy wykonywaniu prac w narażeniu na wystąpienie ciężkich urazów rąk należy stosować rękawice specjalistyczne – dla pilarzy, dla użytkowników noży ręcznych, noży z napędem.

Analiza zagrożeń i dobór optymalnej rękawicy na dane stanowisko pracy wymaga dużego doświadczenia biorąc pod uwagę dużą różnorodność dostępnych rękawic ochronnych. Internetowe Centrum Dystrybucji jako partner czołowych europejskich producentów rękawic ochronnych (KCL GmbH, Honeywell), zapewnia fachowe doradztwo i pomoc w doborze optymalnego rozwiązania.

 

Polityka prywatności Jak zbieramy dane o kientach i co robimy plikami cookies

Co to są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do zapisu ustawień stron internetowych.

Do czego używane są pliki "cookies"

Pliki te umożliwiają zidentyfikować urządzenie użytkownika i dostosować stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Czy pliki "cookies" zawierają nasze dane osobowe?

Dane osobowe nie są przechowywane w tych plikach i nie można dzięki nim identyfikować osób.

Usuwanie plików "cookies"!

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w zależności od używanego oprogramowania.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć niekorzystnie na działanie system internetowego.